عملیات برفروبی فرودگاه بین المللی امام خمینی

نیروهای راهداری شرکت آباد راهدار پارس در روزهای دهم و یازدهم بهمن ماه ۹۶ بصورت داوطلبانه در فرودگاه بین المللی امام خمینی حاضر شدند و عملیات برفروبی انجام دادند.