بهسازی روسازی آزادراه کربلا

کارفرما:

شرکت آزادراه کربلا

موضوع قرارداد:

بهسازی روسازی

سال شروع قرارداد:

1397