عملیات ساماندهی روان آبهای مازاد بر دفع طبیعی سیلاب در آزادراه کربلا

کارفرما:

شرکت آزادراه کربلا

موضوع قرارداد:

ساماندهی روان آبهای مازاد

سال شروع قرارداد:

1397