اجرای عملیات سیویل Oily Water پروژه میعانات گازی عسلویه

کارفرما:

شرکت ناردیس طرح‌های انرژی

موضوع قرارداد:

ساخت سازه بتنی Oily Water

سال شروع قرارداد:

1399