تولید، حمل و نصب نیوجرسی در آزادراه زنجان- تبریز و زنجان- قزوین

کارفرما:

اداره کل راه و شهرسازی

استان زنجان

موضوع قرارداد:

تولید، حمل و

نصب نیوجرسی

سال شروع قرارداد:

1393

تعداد نیوجرسی:

1072 قطعه بلوک

نیوجرسی اصلاح شده

مدت قرارداد:

6 ماه