احداث ساختمان های مدیریت، اداری و غذا خوری آزادراه تهران- پردیس

کارفرما:

شرکت آزادراه تهران- پردیس

موضوع قرارداد:

احداث ساختمانهای مدیریت، اداری و غذاخوری

سال شروع قرارداد:

1397