تولید، حمل و نصب نیوجرسی در پروژه چهارخطه نمودن محور رامهرمز- بهبهان

کارفرما:

 اداره کل راه و شهرسازی

استان خوزستان

موضوع قرارداد:

تولید، حمل و

نصب نیوجرسی

سال شروع قرارداد:

1394

تعداد نیوجرسی:

1250 قطعه بلوک

نیوجرسی اصلاح شده

مدت قرارداد:

4 ماه