تامین، حمل و اجرای خط کشی پروژه تقاطع های غیر همسطح شهریار

کارفرما:

شرکت آباد راهان پارس

موضوع قرارداد:

انواع خط کشی ممتد و منقطع

سال شروع قرارداد:

1396