راهداری و نگهداری آزادراه تهران – پردیس

کارفرما:

شرکت آزادراه

تهران – پردیس

موضوع قرارداد:

راهداری آزادراه

تهران – پردیس

سال شروع قرارداد:

1395

طول آزادراه:

23 کیلومتر

ویژگی‌های خاص:

پل، تونل و ابنیه‌ها

راهداری زمستانی