بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت مرکز الغدیر

کارفرما:

ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

موضوع قرارداد:

بهره برداری مرکز معاینه فنی الغدیر

سال شروع قرارداد:

1400