بهسازی روسازی در آزادراه پل زال- اندیمشک

کارفرما:

شرکت آزادراه پل زال- اندیمشک

موضوع قرارداد:

بهسازی روسازی پل زال- اندیمشک

سال شروع قرارداد:

1399