راهداری، نگهداری و بهره برداری آزادراه پل زال – اندیمشک

کارفرما:

شرکت آزادراه

پل زال-اندیمشک

موضوع قرارداد:

راهداری آزادراه

پل زال-اندیمشک

سال شروع قرارداد:

1392

طول آزادراه:

45 کیلومتر

ویژگی‌های خاص:

ابنیه‌های متعدد

پل‌های خاص

کارفرما:

شرکت آزادراه

پل زال-اندیمشک

موضوع قرارداد:

بهره برداری آزادراه

پل زال-اندیمشک

سال شروع قرارداد:

1396

ویژگی‌های خاص:

ایستگاه پرداخت عوارض