راهداری، نگهداری و بهره برداری آزادراه کربلا

کارفرما:

شرکت آزادراه کربلا 

موضوع قرارداد:

راهداری آزادراه کربلا 

سال شروع قرارداد:

1391

طول آزادراه:

85 کیلومتر

ویژگی‌های خاص:

راهداری زمستانی

کارفرما:

شرکت آزادراه کربلا

موضوع قرارداد:

بهره برداری آزادراه کربلا (ایستگاه
پرداخت عوارض کیلومتر 84 و 170) 

سال شروع قرارداد:

1396

ویژگی‌های خاص:

ایستگاه پرداخت عوارض

ایستگاه پرداخت عوارض کیلومتر 84

ایستگاه پرداخت عوارض کیلومتر 170