تعریض محور خرم آباد- سپید دشت

کارفرما:

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

موضوع قرارداد:

تعریض مسیر خرم آباد- سپیددشت

سال شروع قرارداد:

1398