تامین، حمل و اجرای خط کشی معابر اصلی سطح شهر اسلامشهر

کارفرما:

شهرداری اسلامشهر

موضوع قرارداد:

انواع خط کشی ممتد و منقطع

سال شروع قرارداد:

1397