آشنایی با مدیرعامل شرکت آزادراه کربلا آقای مهندس امین چوبدار

امین چوبدار

آقای مهندس امین چوبدار مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه کربلا

وبسایت رسمی شرکت آزادراه کربلا http://kfreeway.com

وبسایت رسمی مهندس امین چوبدار http://aminchoubdar.com